עמותת פטריות הבר בישראל

בשנים האחרונות נתקלנו לא פעם בטעויות זיהוי בגלל דמיון בין פטריות שונות. בעלי עין מיומנת מבחינים מיד ההבדלים, אחרים עלולים לטעות. במדור זה נציג דוגמאות לטעויות זיהוי שכיחות.
גושית הזאב (מימין) ואורניה (משמאל)
דצמבר 2019

אין להעתיק ו/או לשכפל כתבה זאת ו/או כל חלק ממנו ו/או לעשות בה כל שימוש ללא הרשאה מראש ובכתב מאת בעל זכויות היוצרים וזכויות הקניין בו. למיטב ידיעתנו חלקים שונים מהמידע וכן חלק מהתמונות המצורפות לכתבה מקורם חיצוני ולא נעשתה עבירה על זכויות יוצרים בהצגתם כאן.

הכתבה לעיל הינה על דעתו של המחבר ואין העמותה אחראית למהות התכנים, איכותם ו/או כל רשלנות ו/או מחדל אשר עלול להיות בקשר עם התכנים ו/או בקשר לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מוצע לבצע בדיקה עצמאית של המידע.