עמותת פטריות הבר בישראל

מטרות העמותה

 1. העלאת מודעות וטיפוח תחום פטריות הבר בישראל
 2. קידום תרבות ליקוט פטריות בר

תקנון העמותה

 1. שם העמותה: "פטריות הבר בישראל"
 2. כתובת: השקמה 40, פרדסיה
 3. ייעוד: טיפוח והרחבת תחום פטריות הבר בישראל
 4. מטרות
  1. העלאת מודעות וטיפוח תחום פטריות הבר בישראל
  2. קידום תרבות ליקוט פטריות בר
  3. מטרות ספציפיות לקידום במהלך השנתיים הראשונות יכללו הפקת דפי עזר לסיוע בהיכרות ראשונה עם פטריות בר נפוצות בישראל; טיפול ועדכון במידע הקיים באתר אינטרנט שפותח ויוחזק בחסות העמותה וישמש את המתעניינים במידע נוסף; במהלך העונה יאורגנו סיורים סדורים להכרת פטריות הבר שיפתחו לקהל הרחב ובהם יועברו מסרים שמשקפים את מטרות העמותה. מתנדבי העמותה יאספו וירכזו מידע על הופעת פטריות במהלך השנה.
 5. חברות:
  1. מייסדי העמותה הינם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות
  2. כחבר לעמותה יכול להתקבל כל אחד שנתמלאו לגביו התנאים הבאים:
   1. הגיש בקשה בכתב, בצירוף תשלום דמי חבר, ובקשתו לא סורבה על ידי הועד המנהל.
   2. אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש בקשה בלשון זו:
    "אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותת ´פטריות הבר בישראל´. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".
   3. לא הורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון.
   4. סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערער על הסירוב לפני האסיפה הכללית.
   5. הועד רשאי לקבל תאגיד כחבר העמותה. נתקבל תאגיד כחבר העמותה, יודיע התאגיד לעמותה מי ייצג אותו בעמותה.
 6. חובות וזכויות של חברים ובעלי תפקידים:
  1. על כל חבר בעמותה יחולו חובות וזכויות כדלקמן:
   1. חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה. הוא זכאי לבחור ולהיבחר לוועד ולוועדת הביקורת.
   2. חבר העמותה זכאי להשתתף בפעילויות העמותה וליהנות משרותיה
   3. חבר העמותה חייב למלא אחר הוראות תקנון העמותה.
   4. חבר העמותה חייב לשלם דמי חבר כפי שהם נקבעים ע"י הועד ואושרו באסיפה הכללית.
   5. חבר העמותה זכאי להפסיק את חברותו בעמותה בכל עת ובלבד שיודיע על כך שבוע ימים מראש בכתב.
  2. על כל בעל תפקיד בעמותה יחולו חובות וזכויות כדלקמן:
   1. אם נבחר לאחד ממוסדות העמותה חייב להשתתף בישיבות השוטפות עפ"י נהלי העבודה שנקבעו בספר נהלי העמותה
   2. בהיותו בעל תפקיד באחד ממוסדות העמותה הנו כפוף להחלטות שנתקבלו במוסדות העמותה.
   3. בהיותו בעל תפקיד באחד ממוסדות העמותה חייב לשמור על נורמות התנהגות ראויה ונאותה ולייצג את העמותה באופן מכובד.
   4. בהיותו בעל תפקיד באחד ממוסדות העמותה חייב לעדכן את מזכירות העמותה, על שינוי שם, כתובת, מס' טלפון, מס' פקס, ועל שהייה ממושכת בחו"ל.
 7. פקיעת חברות
  1. החברות בעמותה פוקעת:
   1. במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד בגמר פירוקו
   2. בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה תינתן לוועד שלושים יום מראש
   3. בהוצאתו מן העמותה
  2. הנהלת העמותה רשאית להפסיק חברות, לאחר שניתנה לחבר הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו, באחד מהמקרים הבאים:
   1. החבר הפר אחד או יותר מכללי התקנון של העמותה ולא תיקן ההפרה למרות שנדרש לעשות כן בין בע"פ ובין בכתב.
   2. כנגד החבר הוגש כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון. 
   3. החבר לא עמד בנורמות ההתנהגות הנדרשות ממנו כחבר העמותה, כאמור ב"קוד האתי".
   4. החבר פגע במישרין או בעקיפין בסדרי המנהל התקין של העמותה או פעל בניגוד למטרות העמותה או התנכל לפעולותיה.
   5. החבר לא שילם את דמי החבר לעמותה בשנה האחרונה.
   6. ביטול חברות מחייב רוב של שני שלישים מחברי הנהלת העמותה. בכל מקרה בו הופסקה חברות ביוזמת החבר או ביוזמת העמותה יפקעו כל זכויותיו, וכן לא יהיה זכאי להחזר דמי חבר ששולמו עד ליום הפסקת חברותו.
   7. חבר שהופסקה חברותו רשאי להגיש בקשה בכתב להצטרף לעמותה מחדש לאחר שנה, או לאחר שפקעה העילה להפסקת חברותו.
   8. הפסקת חברות אינה משחררת את החבר מכלל חובותיו עד ליום הפסקת חברותו.
   9. חבר שהופסקה חברותו זכאי להגיש ערר בכתב לוועד תוך שלושים יום. החלטה סופית בערר תינתן תוך שישים יום מיום הגשת הערר.
 8. מוסדות העמותה:
  המוסדות המרכזיים של העמותה הם:
  1. האסיפה הכללית
  2. הוועד המנהל (להלן הוועד)
  3. ועדת הביקורת
 9. האסיפה הכללית
  משמשת כסמכות העליונה של העמותה, והנה הגוף היחידי הרשאי לאשר או לשנות את תקנון העמותה.
  1. סדר היום של האסיפה הכללית ייקבע על ידי הוועד ויכלול בכל מקרה דינים וחשבונות על פעילות הוועד ועל פעולות וועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד, תחליט על אישורם, ותבחר בוועד המנהל ובוועדת הביקורת.
  2. מועד
   1. יום, שעה ומיקום האסיפה יקבעו על ידי הוועד.
   2. אסיפה כללית רגילה תכונס פעם בשנה בהשתתפות חברי העמותה.
  3. מניין
   1. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו בה לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה. רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
   2. אם לא תהיה נוכחות מספיקה תידחה הישיבה באופן אוטומטי בחצי שעה, ואז תוכרז הישיבה כחוקית ללא קשר למספר המשתתפים.
  4. יו"ר ומזכיר
   אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לצורך האסיפה
  5. מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.
  6. כינוס אסיפה כללית
   1. חברי הוועד רשאים לכנס את האסיפה הכללית לאסיפה שלא מן המניין בכל עת.
   2. ניתן לכנס את האסיפה הכללית לישיבה שלא מן המניין עפ"י דרישה בכתב של ועדת הביקורת לוועד.
   3. כמו כן ניתן לכנס את האסיפה הכללית לישיבה שלא מן המניין, על פי דרישה בכתב של עשירית לפחות מחברי העמותה. במקרה זה תכונס הישיבה תוך 21 יום לכל המאוחר.
   4. לקראת כינוס הישיבה תפיץ מזכירות העמותה זימון בכתב לכלל חברי העמותה בהתראה של 10 ימים לפחות.
  7. בסמכות האסיפה הכללית לבטל את מינויו של יו"ר הועד המכהן.
  8. הצבעה באסיפה הכללית מותרת רק לחברי העמותה - קול אחד לכל חבר.
  9. בנסיבות מיוחדות, כפי שיחליט היו"ר וכל עוד אינו עומד בסתירה לחוק העמותות, יהיה ניתן לקיים הצבעה באמצעות הדואר או כל אמצעי תקשורת אחר כתחליף להשתתפות באסיפה, בכפוף לאישור הוועד המנהל ותוך שמירה על טוהר הבחירות.
  10. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, במקרה של שוויון בהצבעה תהיה ליו"ר זכות דעה מכרעת.
  11. הצעות לשינויים בתקנון העמותה תוגשנה למזכירות העמותה לפחות שלושים יום לפני מועד התכנסות האסיפה הכללית. המציע רשאי לשנות ולעדכן את ההצעה בהתחשב בהערות שיקבל עד ארבעה עשר יום לפני מועד האסיפה הכללית.
  12. הצעה לשינוי תקנון העמותה שהועלתה בפני האסיפה הכללית ונדחתה על ידה, לא תועלה בפני האסיפה כללית ולא תדון לפניה פעם נוספת באסיפה הכללית הבאה אחריה.
 10. הוועד המנהל – להלן ״הוועד״
  1. מורכב מ 3-7 חברים. יו״ר הועד הוא גם יו״ר העמותה. במידה ומספר חברי הוועד פחת לאחר שנבחרו מכל סיבה שהיא, יהיה הוועד רשאי במהלך השנה למנות חברים נוספים שמספרם לא יעלה על שליש מחברי הועד המנהל שמכהנים בפועל וזאת בהצבעת רוב של שני שליש מתוך הנוכחים בישיבה. תוקף המינוי יהיה עד לאסיפה הכללית הקרובה.
  2. קובע את המדיניות הכללית של העמותה בכפוף לאישור האסיפה הכללית. הוועד יתכנס לפחות אחת לשלושה חודשים, עפ"י זימון של מזכירות העמותה, בהתראה של ארבע-עשר יום לפחות.
  3. מייסדי העמותה יהיו חברי הועד למשך ארבע השנים הראשונות מעת ייסוד העמותה. לאחר מכן הועד יבחר כל שנתיים. חברי הועד יכולים להיבחר למשך עד שתי קדנציות רצופות.
  4. ישיבת הוועד תוכרז כחוקית אם השתתפו בה לפחות מחצית מחברי הוועד. אם לא תהיה נוכחות מספיקה תידחה הישיבה באופן אוטומטי בחצי שעה; ובמקרה זה, יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.
  5. ניתן לזמן לישיבה שלא מן המניין את הוועד עפ"י דרישה של שני שלישים לפחות מחברי הוועד.
  6. חבר ועד רשאי להתפטר מתפקידו עפ"י בקשה בכתב שתופנה ליו"ר הוועד.
  7. ניתן להפסיק את כהונתו של חבר ועד עפ"י החלטת האסיפה הכללית ולאחר שימוע.
  8. לכל חבר בוועד קול אחד, במקרה של שוויון בהצבעה יוכל יו"ר הועד לעשות שימוש בזכות הקול הנוסף (השמורה ליו״ר).
  9. חברי הוועד רשאים להעלות נושאים שלא על סדר היום ושאושרו ע"י היו"ר.
  10. יו"ר הוועד רשאי להזמין לישיבה חברים שאינם חברי הוועד. למשתתפים אלה לא תהיה זכות הצבעה.
  11. הוועד ינהל פרוטוקול של ישיבותיו ושל החלטותיו.
  12. הוועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו ו/או את יו"ר העמותה לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.
 11. ועדת ביקורת
  1. תורכב מרואה חשבון או גוף מבקר שאושר על ידי רשם העמותות או משני חברים לפחות שיבחרו באסיפה כללית
  2. אחראית לבקר את פעילות מוסדות העמותה ולהגיש המלצות לשיפור ולתיקון ליקויים ליו"ר העמותה.
  3. עותק של דו"ח הביקורת יישלח לוועד.
  4. התפנה מקום בוועדת הביקורת מכל סיבה שהיא תהיה ועדת הביקורת או האסיפה הכללית רשאית במהלך השנה למנות חבר אחר של העמותה עד האסיפה הכללית הבאה. עד למינוי זה רשאים הנותרים להמשיך לפעול.
 12. סניפים
  1. העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.
 13. נכסים
  1. פורקה העמותה ובאם, לאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות
  2. לא יינתנו, מכספי העמותה, הלוואות לשכירים, חברות וחברי הוועד המנהל, וחברי ועדת הביקורת.
 14. בחירות
  1. הצגת מועמדות
   1. חבר בעמותה יוכל להציג את מועמדותו לבחירה לאחד ממוסדות העמותה, ע"י הודעה בכתב שתגיע ליו״ר העמותה לא יאוחר מארבעים וחמישה יום לפני הבחירות. מועד הבחירות יקבע ע"י הוועד.
   2. יום הבחירות הוא היום שנקבע להצבעה בקלפי, או היום האחרון לקבלת מעטפות ההצבעה במזכירות העמותה, כאשר הבחירות נערכות באמצעות הדואר.
   3. תנאי להצגת מועמדות לחברות בוועד וכיו"ר הנהלת סניף, הינו חברותו של המועמד בעמותה, בתקופה שלא תפחת מחצי שנה לפני יום הבחירות. סייג זה למועמדות לבחירות לא יחול על מועמד שאושר על ידי האסיפה הכללית ביום הבחירות, לפני קיום ההצבעה, ובלבד שמספר המועמדים שיורשו להתמודד מכוח החלטת האסיפה כאמור לא יעלה על שליש ממספר חברי הועד.
  2. ועדת בחירות וספר בוחרים
   1. לקראת הבחירות תכין מזכירות העמותה רשימת בוחרים הזכאים לקחת חלק בבחירות (להלן: "ספר בוחרים"). רשימה זו תכלול את כל חברי העמותה שנרשמו וששילמו דמי חבר ארבעים וחמישה יום לפני יום הבחירות, ותימסר לידי ועדת הבחירות ביום הבחירות.
   2. לקראת יום הבחירות  יבחר הוועד וועדת הבחירות בת שלושה חברים לפחות. הוועדה תופקד על ניהול הקלפי, על רישום המצביעים, על ספירת הקולות ועל פרסום התוצאות.
   3. מזכירות העמותה תפרסם את רשימת המועמדים לוועדת הבחירות לפחות ארבעים וחמישה יום לפני הבחירות, ותאפשר לחברי העמותה להביע התנגדותם להרכב הוועדה.
   4. בוועדת הבחירות לא יכהנו חברים מקרב המועמדים לבחירה באחד ממוסדות העמותה.
  3. תהליך הבחירות
   1. הבחירות למוסדות העמותה ייערכו לא יאוחר מארבע שנים ממועד הבחירות הקודמות.
   2. רשימת כל החברים שהגישו מועמדותם לבחירות במוסדות העמותה תימסר לוועדת הבחירות תוך שבעים ושתים שעות ממועד הגשת שמות המועמדים.
   3. ועדת הבחירות רשאית לפסול מועמד שיוגש אליה כאמור לעיל ותפרסם את רשימת המועמדים הסופית לפחות שלושים יום לפני הבחירות. בהיעדר ערעורים תשמש הרשימה הראשונית כסופית.
   4. ספירת הקולות בבחירות תיעשה ע"י ועדת הבחירות ותסוכם בדו"ח בכתב חתום על ידי חברי הוועדה.
   5. תוצאות הבחירות יפורסמו על ידי ועדת הבחירות תוך שבעים ושתים שעות ממועד פרסום התוצאות הסופיות.
   6. ערעורים שיובאו בפני ועדת הבחירות יוכרעו בוועדה לפי דעת הרוב.
   7. במקרה שמספר מועמדים יקבלו מספר קולות זהה ורק חלק מהם יוכלו לשמש במוסדות העמותה, תיפול ההכרעה ביניהם בעזרת הגרלה שתיערך על ידי ועדת הבחירות ותוך שמירה על טוהר הבחירות.
   8. גם אם מספר המועמדים לוועד יהיה שבעה או פחות, יתקיימו בחירות. בבחירות אלה המועמדים לוועד המנהל יבחרו ברוב קולות של הנוכחים באסיפה הכללית
   9. ועדת הבחירות בהמלצת הוועד של העמותה תהיה רשאית לקיים את הבחירות באופן מקוון בפיקוח ועדת הבחירות; וכל הסעיפים לעיל יחולו גם על בחירות אלו תוך שמירה על טוהר הבחירות.
 15. משלוח מסמכים
  1. בכל המקומות בהם צוין בתקנון זה צורך בהגשה או שליחת מסמך בכתב, יחשב לצורך זה גם שיגור מסמך בפקסימיליה, שיגורו בדואר אלקטרוני, מסרון ובכל אמצעי תקשורת אחר שאישר הועד המנהל ומותנה בהסכמתם לקבלת הודעות באופן זה.
  2. משלוח הודעות ופרסומים לחברים יעשה בהתאם לפרטים שנמסרו על ידם לעמותה. עדכון פרטי התקשרות יהיה באחריות החברים.
 16. פרסום
  בכל מקום בו צוין בתקנון זה צורך בפרסום, ייחשב לצורך כך גם פרסום באתר העמותה באינטרנט.